Standardisering och modularisering

Standardisering och modularisering

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 4 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen kommer du att lära dig om betydelsen av standardisering och modularisering. Standardisering innebär att fastställa specifika metoder och kriterier för att säkerställa att processer och produkter är konsekventa och tillförlitliga. Detta kan hjälpa till att förbättra effektivitet och kvalitet, och kan även minska risker och fel.

Modularisering, å andra sidan, innebär att bryta ner ett stort system eller produkt i mindre, mer hanterbara delar eller moduler. Detta kan förbättra flexibiliteten och göra det lättare att anpassa och uppgradera systemet eller produkten.

Utbildningen belyser även vikten av att basera arbete på kundens önskemål, behov och krav, och hur man kan använda standarder för att uppfylla dessa behov och undvika onödiga risker.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Utforskning av rätt från början-konceptet
  • Genomgång av olika kvalitetsarbetsnivåer
  • Djupdykning i poka yoke för felsäkring
  • Förklaring av ISO 9000-standardens betydelse
  • Hantering och bedömning av risker
  • Granskning av standarders egenskaper och utveckling
  • Jämförelse av två produktutvecklingsmetoder
  • Exempel på användning av standardmoduler
  • Viktiga aspekter vid standardisering och modularisering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Standardisering och modularisering

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll, upplägg och mål.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

1. Rätt från börjanProva!

I delmomentet inleder Ronny med en övning där deltagarna uppmanas att beakta tre frågeställningar för att utforska konceptet "rätt från början" inom sina processer. Därefter följer en diskussion ledd av utbildaren som belyser vikten av att utreda orsaker till problem, samt värdena av standardisering och dess betydelse för att uppnå "rätt från början".

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

2. Rätt från början, kvalitetsarbete

I delmomentet förklarar Ronny olika nivåer av kvalitetsarbete, där lägsta nivån handlar om att inspektera och sortera ut defekter, medan högsta nivån syftar till att helt förhindra att fel uppstår. Ronny belyser även betydelsen av att förstå kundens behov och konsekvenserna av fel på olika steg i tillverkningskedjan, med en kraftig ökning av kostnaderna för att rätta till misstag ju senare de upptäcks i processen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

3. Felsäkring

I delmomentet fokuserar Ronny på det japanska begreppet "poka yoke" som innebär felsäkring. Genom olika exempel undersöks hur man kan jobba med felsäkring för att minimera risk för fel och öka effektiviteten i processer.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

4. Från hantverk till industri

I delmomentet granskar Ronny kvalitetsarbete från ett historiskt perspektiv, från bysmedens tid där en person hade kontroll över hela processen, till den industriella eran där arbetsuppgifterna delades mellan många individer. Därefter diskuteras övergången från att ha speciella kvalitetskontrollanter till en mer systematisk total kvalitetsstyrning, vilket innebär att använda statistik och kvalitetsverktyg för att säkerställa hög kvalitet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

5. Ledningssystem för kvalitet

I delmomentet förklarar Ronny ISO 9000-standarden och dess betydelse för kvalitetsarbete inom en organisation. Utbildaren diskuterar hur företag bygger upp strukturer för kvalitetsarbete, inklusive fastställda rutiner och interna revisioner, samt ser på revisioner antingen som ett nödvändigt ont eller som en möjlighet till utveckling och konkurrensfördel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

6. Exempel på rutiner

I delmomentet går Ronny igenom vikten av att bedöma risker och möjliga konsekvenser vid förändringar i en verksamhet, och föreslår användning av checklister och småskaliga tester för att säkerställa kvalitet. Han betonar även betydelsen av att ta hand om fel genom att följa en strukturerad process, som liknar en mini 8D-process, för att stoppa produktion av felaktigheter, avgränsa skadan och implementera långsiktiga åtgärder för att förhindra framtida fel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

7. Viktiga egenskaper för en standard

I delmomentet går Ronny igenom viktiga egenskaper och aspekter av en standard, betonar vikten av att en standard bör vara enkel, tydlig, applicerbar, accepterad, antagsbegränsad, skalbar och utvecklingsbar för att vara effektiv och användbar. Han poängterar också att standarder ständigt bör ifrågasättas och revideras för att följa med i utvecklingen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

8. Olika arbetssätt vid produktutveckling

I delmomentet går Ronny igenom fördelar och nackdelar med två olika arbetssätt inom produktutveckling: att starta från scratch med ett blankt papper, och att använda standardmoduler. Han belyser aspekter som kreativitet, kvalitetssäkring, kostnader, tidsåtgång, kundnöjdhet och potentiella risker för varje metod.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

9. Produkter/system byggda av standardmoduler

I delmomentet går Ronny igenom flera exempel på områden och produkter där standardmoduler eller moduleringsenheter används.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

10. Att tänka på

I delmomentet går Ronny igenom viktiga aspekter vid standardisering och modularisering. Han betonar vikten av att utgå från kundens behov, använda så stora och kompletta standardmoduler som möjligt, och strävar efter att ha en sen variantbestämning i flödet för att förenkla processen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

11. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar Ronny kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Standardisering och modularisering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Standardisering och modularisering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Standardisering och modularisering 1092 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt